Start // Indywidualizacja Procesów Nauczania i Wychowania
Program Indywidualizacja Procesów Nauczania PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
gwiazdki unia europ

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się realizacja projektu systemowego pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.09.01.02-24-152/11-00.

Program, którego realizację przewidziano na rok szkolny 2012/2013 skierowany jest do najmłodszych uczniów – umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwi zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Projektem objęto w naszej szkole 121 uczniów klas I – III. Dzieci biorą udział w zajęciach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, jak również w zajęciach rozwijających zainteresowania językiem angielskim, matematyką i przyrodą. Spora grupa uczniów ma możliwość korzystania z zajęć rozwijających zainteresowania plastyczno – muzyczne.

 

Zajęcia prowadzą:

  • mgr Barbara Dziura

  • mgr Beata Ficek

  • mgr Małgorzata Michałek

  • mgr Natalia Laskiewicz

  • mgr Marzena Piotrowska

  • mgr Dorota Smerd

  • mgr Ewelina Ginter – Sobańska

  • mgr Anna Szymczak

Na czym polega indywidualizacja nauczania?

Indywidualna praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Indywidualizacja nauczania
i wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów zawiera w sobie szereg działań, w tym
w szczególności: zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno – rozwojowych, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, podniesienie jakości wsparcia
i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zintensyfikowania współpracy i zaangażowanie rodziców w życie szkoły poprzez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym.